Marktupdate week 13 – 2019

De tarieven van alle aardgas CAL-producten zijn gestegen. Gemiddeld met circa drie procent. De stijging heeft zich voorgedaan op 26 en 27 maart, gisteren zijn de tarieven weer iets gedaald. We zien geen concrete triggers die dit veroorzaakt hebben. De aanvoer van gas (aardgas en LNG) blijft goed en de voorraden blijven goed gevuld.
De tarieven van de verschillende kalenderjaren zijn weer bij elkaar komen te liggen. In oktober 2018 was CAL-20 aanzienlijk hoger geprijsd dan CAL-23. Dit verschil is ongebruikelijk en werd veroorzaakt door onzekerheid in de markt. Deze onzekerheid is inmiddels verdwenen en dit zien we terug in de tarieven.

De tarieven van alle aardgas CAL-producten zijn gestegen. Gemiddeld met circa drie procent. De stijging heeft zich voorgedaan op 26 en 27 maart, gisteren zijn de tarieven weer iets gedaald. We zien geen concrete triggers die dit veroorzaakt hebben. De aanvoer van gas (aardgas en LNG) blijft goed en de voorraden blijven goed gevuld.

De tarieven van de verschillende kalenderjaren zijn weer bij elkaar komen te liggen. In oktober 2018 was CAL-20 aanzienlijk hoger geprijsd dan CAL-23. Dit verschil is ongebruikelijk en werd veroorzaakt door onzekerheid in de markt. Deze onzekerheid is inmiddels verdwenen en dit zien we terug in de tarieven.

De olieprijzen vertonen sinds begin dit jaar – na een prijsval eind 2018 – een gestage opwaartse trend, maar afgelopen week zijn de prijzen iets gedaald. De reden voor de neerwaartse correctie is de verwachting over de mondiale economie. Economische neergang gaat doorgaans gepaard met een dalende olievraag. Dit beeld werd versterkt door de toegenomen wereldwijde olievoorraden.

Op de korte termijn zet de dalende trend van steenkool door. Dit effect wordt onder andere veroorzaakt door de dalende gasprijzen. En ook bij de lange termijn steenkool producten zien we een gelijk effect als bij aardgas, een (voorlopig) korte opwaartse beweging.

Sinds week tien berichten we prijsdalingen bij de elektra CAL-producten. Afgelopen week zijn de prijzen gestegen, waardoor we zowel op de 7-dagen als de 35-dagen termijn rode pijlen zien. Een combinatie van gestegen CO2 prijzen en gestegen aardgas prijzen hebben dit effect veroorzaakt.

De mogelijkheid van een no-deal-Brexit kreeg de nodige aandacht op de Nederlandse elektriciteitsmarkt, dit wegens de Britned-kabel. Er bestaat zorg over de ontkoppeling van de handel in capaciteit en fysieke levering. Die zorg is nu in elk geval uitgesteld tot 12 april.

Marktupdate week 12 – 2019

De elektriciteitsprijzen lieten deze week een forse daling zien. Vooral Cal-20 en 21 wisten te profiteren van gunstige productieomstandigheden. Ondanks een olieprijs die rond de $67 /vat schommelt en een CO2 emissierechtenprijs van €21 /ton, nemen de productiekosten van elektriciteit af, door de lagere grondstofprijzen van gas en kolen en een toename van duurzame energie. Door de gunstige weersomstandigheden voor windmolens wordt ruim voorzien in de elektriciteitsbehoefte. Afgelopen weekend zagen we zelfs voor het eerst dit jaar negatieve elektriciteitsprijzen op de spotmarkten in Duitsland en België.

De kolenprijs wist ook deze week weer licht te dalen. Wel lijkt de prijs op $75 /ton een weerstandniveau te hebben gevonden. Dit komt met name door de relatief hoge olieprijs van dit moment. Er is namelijk voldoende aanbod om in de vraag te voorzien en ook een dalende gasprijs zou moeten bijdragen aan ruimte voor de kolenprijs om verder te dalen. De prijs voor CO2 emissierechten blijft bewegen tussen de €20 en €25 /ton en is in afwachting van verdere ontwikkelingen rondom de Brexit.

Een zachte winter geeft ruimte aan de gasprijzen om te dalen. Waar de gasreserves vorig jaar rond deze tijd ver onder het gemiddelden lagen, zien we dit jaar dat de reserves bovengemiddeld goed gevuld zijn. Tel hier de “robuuste” aanvoer van gas bij op en we zien over de gehele linie dalende gasprijzen. Ook zorgt de lage kolenprijs en de hoge productie van duurzame energie voor verlichting, omdat de gascentrales kostenefficiënt kunnen worden ingezet.

De ontwikkeling van de olieprijs zorgt wel voor een opwaarts potentieel voor de diverse commodity’s. De VS zag deze week haar oliereserves flink afnemen, waar door analisten van Bloomberg een stijging was verwacht. Verhoogde export en een afgenomen import zijn hier debet aan, want de binnenlandse productie staat op een historisch hoog niveau. Ook de OPEC stelde deze week nogmaals vast dat het mondiale productieoverschot nog steeds een bedreiging voor de olieprijs is, waardoor voorlopig nog niet zal worden afgeweken van zelfopgelegde productiebeperkingen.

Marktupdate week 11 -2019


De dalende trend heeft zich op de elektriciteitsmarkt, na een korte opleving, weer hersteld. Waar de dagprijzen zich sterk laat beïnvloeden door de hogere temperaturen wordt de prijs van CAL-20 hoofdzakelijk gestuurd door de gas-, kolen- en oliemarkt. Met de (geplande) sluiting van kolencentrales komt hiernaast ook steeds meer druk te liggen op de gasprijs. Maar nu de gasprijs een dalende lijn heeft ingezet daalt ook de prijs voor elektriciteit.

De CO2 prijs is al geruime tijd redelijk stabiel rond de 22 euro/ton. Minster Wiebes kondigde, onverwacht, aan met een CO2 heffing voor de industrie te gaan komen. Gezien het feit dat de markt hier niet op reageerde zal het effect op de prijsvorming minimaal zijn. Naast een Nederlandse heffing heeft ook de Brexit een sterke invloed op de prijs van CO2-rechten. Bij een no-deal Brexit zal de economische groei negatief worden beïnvloed en aangezien dit nu niet meer aan de orde lijkt is een (lichte) prijsstijging te verwachten.

De olieprijs voor 2019 veerde de afgelopen week iets op. Dit werd veroorzaakt door aanhoudende productiebeperkingen van de OPEC landen. Echter is de olieprijs op termijn (2020 en 2021) stabiel waardoor de verwachting is dat deze effecten zullen wegebben.

De aardgasprijs voor 2020 kende afgelopen week een sterke daling en staat nu op 18,35 €ct/m3. Hiermee beweegt de koers van 2020 zich naar de lange termijn gasprijzen die veel minder daalde. De sterke daling van aardgas is opmerkelijk aangezien met de sluiting van de (oa) de Hemwegcentrale de vraag naar gas alleen maar verder zal toenemen. De verwachting is dat aardgas de komende jaren een (nog) prominentere rol gaat spelen bij de productie van elektriciteit. Gezien de goed gevulde voorraden en het uitblijven van lage temperaturen neemt de verwachting toe dat er dit jaar veel minder vraag is naar aardgas voor de winter van 2019/2020. Dit drukt de prijs van 2020.

Marktupdate week 10 – 2019

Een rustige week voor de lange termijn producten, het CAL-20 product is afgelopen week iets gedaald. De Baseload staat nu op € 51,40 per MWh en de PeakLoad op € 61,33 per MWh. De Baseload staat daarmee ongeveer drie euro lager geprijsd dan begin dit jaar, de PeakLoad ongeveer vier euro.


Minder rustig was het op bij de korte termijn producten. Rond het weekend woei het flink in Nederland. Deze omstandigheden zijn terug te zien op de day ahead markt. De gemiddelde prijs voor een MWh was €46,86 voor baseload en €52,37 voor piek. Het waren goede dagen voor afnemers van de variabele markt.


Ook was het onrustig bij hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Vorige week vrijdag (1 maart) om 11.32 uur een alert emergency uit, een zeldzame bedrijfstoestand waarbij de hoogspanningsnetbeheerder noodvermogen in het buitenland moet inkopen om het net in balans te houden. De oorzaak was een uitgevallen transformator op hoogspanningsstation Diemen. De toestand duurde tot 15.34 uur diezelfde dag.

Het CAL-20 product is afgelopen week met een kleine drie procent gedaald en staat nu op € 0,193 per m3. Vorige week steeg de gasprijs iets door hogere olie- en kolenprijzen. Dit is inmiddels dus weer omgeslagen in een daling.


Aardgashandelaren zouden graag gebruik maken van het huidige prijsniveau om gas in te slaan en dat later duur te verkopen. Echter zitten de opslagen nog vol door de milde winter.


Een interessante ontwikkeling zien we in de oorsprong van ons aardgas. LNG neemt een steeds prominentere positie in. LNG is met bijna 18% de derde belangrijkste bron van aardgas is voor Europa. Het overtreft inmiddels bijna de eigen productie (goed voor 21%). Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het dichtdraaien van de kraan van het Groningenveld.

Marktupdate week 9 – 2019

De prijzen voor elektriciteit zijn de afgelopen 2 dagen sterk gestegen. Na een rustig begin van de handelsweek kwamen de grondstofprijzen onder aanvoering van de olieprijs woensdag in beweging. Zowel de prijs voor kolen als CO2 emissierechten gingen ruim in de plus, waardoor de verwachte productiekosten van elektriciteit stegen. De Cal-20 en Cal-21 prijzen werden het meest beïnvloed door deze factoren, waarbij de prijzen voor Cal-22 en Cal-23 in mindere mate de korte termijnprijzen volgden.

Indicatoren voor de kolenprijs zijn nog steeds gericht op een daling. De prijsstijging lijkt dan ook tijdelijk en ingegeven door dezelfde factoren die ook de olieprijs beïnvloeden. De prijs voor CO2 emissierechten klom deze week weer boven de €20 /ton en sloot week op week 10% hoger. Deze stijging is te verklaren door de ontwikkelingen rondom de Brexit. De kans op een no-deal Brexit nam deze week af, waardoor ook de kans van de daarbij gepaarde dump van ongebruikte emissierechten kleiner werd. Een prijs van € 25 /ton lijkt momenteel reëel, maar een potentiële no-deal Brexit zorgt voor terughoudendheid bij handelaren.

De gasprijzen noteerden deze week een lichte plus. Alhoewel een aantal indicatoren wijzen op een neerwaarts potentieel, als een beperkte vraag, de gezonde productiecapaciteit en opgevoerde aanvoer van LNG, spelen macro-economische ontwikkelingen de gasprijs parten. De olieprijs lijkt na een lichte dip begin deze week een relatief hoog weerstandsniveau van $66 /vat te hebben gevonden. Daarnaast nam het vertrouwen in de groei van de mondiale economie weer wat toe door verdere toenadering tussen de VS en China.

Ondanks dat Rusland de productiebeperkingen niet zo serieus lijkt te nemen houdt Saudi-Arabië zich wel aan het afgesproken productieniveau, met verminderd aanbod tot gevolg. Daarnaast zorgen sancties tegen Venezuela en afgenomen oliereserves in de VS voor opwaartse druk. De olieprijs sloot gisteren op $66,81 /vat, licht onder hetzelfde niveau als voorgaande week.